Privacybeleid

Privacybeleid

We behouden ons het recht voor om persoonsgegevens die we over u hebben over te dragen in het geval we onze onderneming of activa geheel of gedeeltelijk verkopen of overdragen. Mocht een dergelijke verkoop of overdracht plaatsvinden, dan zullen we redelijke inspanningen leveren om de overnemer ertoe te brengen de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met onze Privacy verklaring.  

1. Wie zijn wij?

DAVAI bv, met maatschappelijke zetel te Stationsstraat 114, 9260 Wichelen (BE) met ondernemingsnummer 0735.338.390 (hierna “DAVAI”) is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring (hierna “Privacy verklaring”).

Onze contactgegevens zijn: 

  2. Welke gegevens verwerken wij?   

DAVAI verwerkt de volgende categorieën van uw persoonsgegevens als natuurlijke persoon welke zij rechtstreeks van u verkrijgt via o.a. haar website (www.davaidumplings.com) en (website)applicatie: 

 

Onder ‘verwerking’ wordt verstaan, elke verwerking van gegevens zoals het verzamelen, opnemen, afleiden, structureren, raadplegen, opslaan, delen, verzenden, verwijderen, archiveren, etc.

Deze Privacy verklaring is niet van toepassing op de verwerking van anonieme- of bedrijfsgegevens.

  3. Waarom verwerken wij uw gegevens? 

Wij zullen de door u verstrekte informatie gebruiken in het kader van volgende doeleinden:

4. Op basis waarvan verwerken wij deze gegevens? 

Wij zullen de gegevens die u ons verstrekt voor bovengenoemde doeleinden verwerken omdat: 

5. Aan wie geven wij uw gegevens door?  DAVAI geeft persoonsgegevens niet door, behalve zoals hierna beschreven. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met: 

We behouden ons het recht voor om persoonsgegevens die we over u hebben over te dragen in het geval we onze onderneming of activa geheel of gedeeltelijk verkopen of overdragen. Mocht een dergelijke verkoop of overdracht plaatsvinden, dan zullen we redelijke inspanningen leveren om de overnemer ertoe te brengen de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met onze Privacy verklaring. 

6. Bescherming van uw persoonsgegevens 

DAVAI erkent het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens en neemt voldoende technische en organisatorische voorzorgen om deze gegevens zo uitgebreid mogelijk te beschermen tegen verlies, diefstal, wangebruik en ongeautoriseerde toegang.

Zo heeft DAVAI enkele waarborgen ingebouwd. Bepaalde data zijn beschermd door encryptie wanneer het uitgewisseld wordt tussen uw web browser en/of mobiele applicatie en DAVAI. Beveiligingsproblemen worden regelmatig gemonitord.

  7. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?   

DAVAI zal uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het vermelde doel, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden, en de wettelijke voorschriften na te leven.

Dat betekent dat we uw persoonsgegevens na uw laatste samenwerking met DAVAI maximaal gedurende een periode van 10 jaar kunnen bijhouden. Wanneer de persoonsgegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen.

8. Welke rechten heeft u?

U beschikt over bepaalde rechten en keuzes in verband met de persoonsgegevens die wij van u verzamelen.

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DAVAI dat berust op een gerechtvaardigd legitiem belang.

U kan zich in elk geval verzetten tegen welke verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U heeft het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens indien (i) u de juistheid betwist van de persoonsgegevens, (ii) de verwerking onrechtmatig is en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens, (iii)wij hebben uw gegevens niet langer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nog nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, (iv) u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van de gerechtvaardigde belangen van DAVAI.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of beperking van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hello@davaidumplings.com 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (“machine readable zone”, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

DAVAI houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

DAVAI wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be

9. Links naar andere websites 

Deze website kan links bevatten naar andere websites. Deze Privacy verklaring breidt zich niet uit tot uw gebruik van deze websites. DAVAI is niet aansprakelijk voor de privacy verklaring van andere websites, of de manier waarop zij gegevens verzamelen, opslaan, gebruiken of verdelen.

10. Cookies

DAVAI kan informatie ontvangen over uw gebruik van onze website of (website)applicatie door cookie bestanden (“cookies”).

Bezoekers van de website www.davaidumplings.com kunnen onze Cookie verklaring hier raadplegen.

11. Wijzigingen aan deze Privacy verklaring

DAVAI houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze Privacy verklaring. Elke wijziging zal onmiddellijk geplaatst worden op de website en van zodra deze op de website staan, wordt u geacht hiervan kennis genomen te hebben en aanvaard te hebben bij uw eerste gebruik van de website die volgde op de aanpassing. Bekijk regelmatig onze Privacy verklaring op deze website.

12. Contacteer ons

Indien er vragen zijn betreffende deze Privacy verklaring, aarzel niet om ons te contacteren via de onderstaande gegevens: